- PEIBE assessors i advocats

Ponce de León & Benedí associats amb l'ànim de ser-vos el més útils possible, us ofereix un servei permanent i global per a la Petita i Mitjana Empresa, Professionals, Societats Mercantils i Civils, Autònoms i Particulars, economitzant recursos, costos i temps que poden dedicar-se a la gestió del seu negoci. 

 Podem cobrir tant l'àrea jurídica com totes les seves obligacions fiscals, laborals,  comptables, mercantils i registrals, amb els mitjans més adequats i les eines més avançades a nivell de software específic.

NOTA SOBRE EL REGISTRE HORARI

Barcelona, 14 de maig 2019

 

Us recordem que el passat 12 de maig va entrar en vigor l'ampliació de l'obligació de registrar diàriament la jornada dels treballadors, també als que presten els seus serveis a jornada completa.

 L'empresa ha de garantir el registre diari de la jornada, que ha d'incloure l'hora concreta d'inici i finalització de cada persona treballadora.

S'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada d'acord a la negociació col·lectiva (Conveni d'aplicació) o negociació amb els representants dels treballadors.

Els registres han de conservar-se durant quatre anys i romandran a la disposició dels treballadors, dels representants dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Incomplir aquesta obligació, independentment dels altres efectes que tingui respecte a la certesa de les accions interposades pels treballadors, serà una infracció greu que se sanciona amb multa de fins a 6.250 euros.

Com la immensa majoria dels convenis col·lectius no estableixen una forma específica per al registre diari de la jornada, de moment s'entén que és vàlid qualsevol sistema o mitjà, en paper, mecànic o informàtic (infinitat d'aplicacions que han sorgit aquests mesos) que els permeti.

No es consideren vàlids per a acreditar el compliment d'aquesta obligació l'horari general de l'empresa ni els quadrants horaris confeccionats de manera prèvia a la realització de la jornada.

Una altra qüestió és el valor probatori de les formes de registre que estableixin els empresaris, sent si escau els jutges socials els qui tindran l'última paraula en aquest assumpte, que com sempre, queda en l'aire una vegada més.

 

NOTA SOBRE IMPOST DE SOCIETATS I EL DECRET DE LLOGUERS

 Barcelona, 24 de maig 2019

 

En primer lloc us informem que s'ha publicat  l'Ordre HAC/554/2019, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària.

En relació amb l'emplenament del model 200 de declaració, la principal novetat per a l'exercici 2018 consisteix que a partir de l'1 de juliol de 2019 el programa d'ajuda PADIS del Model 200 ja no estarà disponible i serà substituït per un formulari d'ajuda (Societats web) per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2018, amb l'objectiu d'introduir millores en la gestió de les declaracions tributàries presentades pels contribuents.

La domiciliació bancària  podrà realitzar-se des del dia 1 de juliol fins al 20 de juliol de 2019, tots dos inclusius.

En segon lloc informar que ha estat publicat   el  DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

La regulació que ara s'aprova permet a l'Administració qualificar certes zones del territori com a àrees amb mercat tens d'habitatge i subjectar els contractes d'arrendament que es concloguin a un règim de contenció de les rendes. La imposició d'aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional. Es tracta d'una mesura limitada en el temps, que es pot declarar amb una durada màxima de cinc anys, en un procediment en el qual és necessari acreditar les circumstàncies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o revertir la situació de mercat tens. La competència per a formular aquesta declaració s'atribueix al departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge, amb l'excepció de la ciutat de Barcelona.

L'efecte pretès de contenció de les rendes s'instrumenta per mitjà de l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que elabora, actualitza i publica el departament competent en matèria d'habitatge. La renda pactada a l'inici del contracte no pot superar en un deu per cent el preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà.

La disposició trasllada a l'àmbit del judici verbal les disputes entre les parts contractuals sobre l'import de la renda i l'eventual pretensió de reemborsament d'excessos percebuts per la part arrendadora en els contractes subjectes al règim especial de contenció de rendes.

Els contractes d'arrendament d'habitatge conclosos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es continuen regint pel que estableix la legislació anterior. En cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la durada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l'àrea en què es trobi l'habitatge com a àrea amb mercat tens d'habitatge, ha d'aplicar-se el que s'estableix en aquest Decret llei.

Aquest Decret llei entra en vigor el 24 de maig de 2019.

 


                                                       GESTORIA - ADVOCATS - ABOGADOS

MONTGAT - TIANA - BADALONA - EL MASNOU - ALELLA - MATARÓ - EL MARESME- BARCELONA

On estem

On estem - PEIBE assessors i advocats